Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „UNIA GÓROWIAN”

ze zmianami uchwalony i zatwierdzony na Zebraniu Ogólnym w dniu 6 czerwca i 20 lipca 2011 r.

(tekst jednolity)

Rozdział l

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA l CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI

§1.

1.        Stowarzyszenie nosi nazwę „Unia Górowian”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855).

2.        Siedziba Stowarzyszenia: Góra, ul. A. Mickiewicza 2a.

3.        Terenem działania stowarzyszenia jest miasto i gmina Góra, oraz powiat górowski.

§2.

Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci o treści: Stowarzyszenie „Unia Górowian”, 56-200 Góra, ul.
A. Mickiewicza 2a REGON 020229655, NIP5010043350 oraz znaku graficznego: koło koloru niebieskiego,
z lewej strony zarys wieży z zegarem, z prawej na ¼ łuku napis STOWARZYSZENIE, w dolnej połowie UNIA GÓROWIAN i trzy gwiazdki.

§3.

1.        Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

2.        Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej członków.

3.                   Stowarzyszenie może współpracować innymi stowarzyszeniami, partiami i organizacjami na terenie kraju i zagranicy w formie dobrowolnych stowarzyszeń lub federacji o tym samym, lub podobnym profilu działania.

4.                   O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich, decyduje ogólne zebranie członków zwykłą większością głosów, t. j. 50% + 1 obecnych.

Rozdział II

CEL DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§4.

Celem działalności stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz miasta i regionu górowskiego w zakresie:

1.        działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2.        krajoznawstwa, oraz wypoczynku, w szczególności dzieci i młodzieży,

3.        uczestniczenia w życiu publicznym, w tym udział w wyborach samorządowych,

4.        wyrażania poglądów w sprawach dotyczących interesu obywateli,

5.        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6.        upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

7.        organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

 

Rozdział III

FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§5.

Do swojego celu Stowarzyszenie zmierza przez:

1.     organizowanie spotkań związanych z życiem regionu,

2.     uczestniczenie w sesjach samorządu gminnego i powiatowego,

3.     współpracę z innymi stowarzyszeniami, partiami i organizacjami życia publicznego,

4.     prowadzenie działalności charytatywnej,

5.     upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach w formie elektronicznej, oraz pisanej w formie czasopism lokalnych, folderów i ulotek,

6.     organizowanie festiwali i przeglądów oraz imprez muzycznych, teatralnych i filmowych,

7.     organizowanie imprez i zawodów o charakterze rekreacyjne- sportowym.

8.     prowadzenie strony elektronicznej Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

§6.

 

1.        Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.        Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

a)     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

b)    Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

c)     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

d)    Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

e)     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

f)     Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

3.        Przyjęcie, lub wykluczenie członka następuje na posiedzeniu Zarządu w głosowaniu jawnym.

4.        Członkowie stowarzyszenia pełniący funkcję radnych gminnych i powiatowych, tworzą odrębnie Kluby Radnych Unii Górowian, zwanych dalej Klubami Radnych. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu powoduje automatyczne wykluczenie z Klubu Radnych.

5.        Stworzenie koalicji z innymi klubami, lub radnymi nie zrzeszonymi, wymaga konsultacji na zebraniu członków Stowarzyszenia. Funkcjonowanie Klubu Radnych reguluje regulamin przyjęty przez zebranie ogólne.

6.        Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)     dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b)    wykluczenia przez Zarząd:

c)     z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

d)    z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

e)     ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

f)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

7.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Ogólnym. Uchwała Zebrania Ogólnego jest ostateczna.

 

§7.

1.  Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

a)  uczestniczenia w zebraniach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia,

c) uczestniczenia w spotkaniach Klubu Radnych,

d) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w każdej sprawie zgodnej ze statutem Stowarzyszenia,

e) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach i na zasadach ustalonych przez Zarząd.

2. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, a także do

realizacji jego celów;

b) uczestniczyć aktywnie w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy członków

honorowych);

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

d) przestrzegać postanowień statutu i wewnętrznych unormowań Stowarzyszenia;

e) regularnie opłacać składkę członkowską (nie dotyczy członków honorowych).

Rozdział V

ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA

§ 8

1. Środki finansowe pochodzą z :

a)            dobrowolnych składek członków Stowarzyszenia, dobrowolnych wpłat członków i sympatyków  Stowarzyszenia, odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.

b)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c)     dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

 

2. Wysokość składek ustala zebranie ogólne członków Stowarzyszenia.

3. Składki przekazywane są skarbnikowi.

4. Funduszem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd zgodnie ze statutowymi potrzebami Stowarzyszenia.

5. Brak wpłaty dziewięciu kolejnych składek, może spowodować utratę członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

Rozdział VI

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§9.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Zebranie Ogólne jako najwyższa władza Stowarzyszenia.

a) Zebranie Ogólne zwoływane jest nie rzadziej jak jeden raz w roku,

b) Zebranie Ogólne zwołuje zarząd, lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

2. Zebranie Ogólne może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2a. Jeśli na Zebraniu Ogólnym nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Zebrania Ogólnego Członków.

3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

5. Zarząd Stowarzyszenia, w którego skład wchodzą: przewodniczący i sześciu członków.

5a. Z pośród członków Zarząd wybiera :

-zastępcę przewodniczącego

- sekretarza

-skarbnika

6. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz (2 osoby).

7. Przewodniczący Zarządu wybierany jest na zebraniu ogólnym, zwykłą większością głosów.

8. Pozostały skład Zarządu wybierany jest na zebraniu ogólnym spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zarządu. Wybór w głosowaniu większością głosów.

9. Na żądanie członka stowarzyszenia o wyborze tajnym, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

10. Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzą 3 osoby, wybierana jest na Zebraniu Ogólnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia w głosowaniu zwykłą większością głosów z uwzględnieniem pkt. 9.

11. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej odbywa się w trybie przewidzianym dla powołania tych władz.

12. Zarząd zobowiązany jest realizować uchwały przyjęte przez Zebranie Ogólne, poprzez podejmowanie      stosownych uchwał, podjęcie działań i czynności zmierzających do zadań statutowych, reprezentacje      Stowarzyszenia na zewnątrz.

13. Zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych uzależnione jest od wyrażenia zgody przez Zebranie Ogólne w drodze głosowania w trybie zwykłej większości głosów.

14. Wszelkie głosowania zwykłą większością głosów dla swojej ważności muszą być przeprowadzone przy minimalnej liczbie składu stowarzyszenia określonej na 50% plus jeden wszystkich członków.

§10.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.


Rozdział VII

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§11.

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenie lub likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego. Wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Ogólne określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach. niniejszym